Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Հանդերձ բաժանման խորանին։

Ի մէջ Ղունկիանոսի խորանին եւ հանդերձբաժանման՝ երեւի դուռն մի կամարաշէն աստիճանօք. բայց ծեփեալ քարիւ եւ կրով. եւ էր մի ՚ի դրանց սրբոյՅարութեան։ Իսկ միջոցն կայ ԻԵ ոտնաչափ։ Արդ՝ այսօրհնեալ մատուռս յառաջագոյն էր այր մի, յորումանօրէն զինուորքն որ զՏէրն փառաց չարչարեցին ըստսրբոյն յօհաննու աւետարանչին. իբրեւ հանին ՚ի խաչզՅիսուս, առին զհանդերձս նորա եւ արարին չորսմասունս՝ իւրաքանչիւր զինուորի մասն. իսկպատմուճանն քանզի էր առանց կարանի ՚ի վերուստփորանկեալ ամենեւին՝ ասեն ցմիմեանս մի՛պատառեսցուք զայդ այլ արկցուք վիճակս ՚ի վերայդորա ում եւ ելցէ. զի լցցի գիրն որ ասէ՝ Բաժանեցինզհանդերձս իմ յիւրեանս. եւ ՚ի վերայ պատմուճանիիմոյ վիճակս արկին։ Աստ եկեալ մեկուսանալով յայլոցզինուորաց՝ բաժանեցին զհանդերձն ՚ի մէջ իւրեանց։Եւ գոյր աստ սալ քար մի որոյ վերայ զվիճակն արկին, այսինքն զա՛ր ձգելով ՚ի վերայ պատմուճանին. այժմզայն սալ քարն տարեալ են որ ո՛չ գտանի աստ. բայցտեղս այս կամարակապ շինեալ է մատուռ յոյժ գեղեցիկ. որ ամէն ուրբաթ մերայինքն աստ պատարագեն զՔրիստոս, զի ՚ի ձեռս մեր կայ եւ պատուի Ե մշտավառ կանթեղիւք։