Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն վանքին Յունաց։

Յունաց վանքն ունի եկեղեցի մի յանունԿոստանդիանոսի եւ Հեղինեայ. եւ է՛ յոյժ փոքրիկ. կից մեր վերնատանն որ ՚ի Սուրբ Յարութիւնն։ Եւ ունիլուսամուտս որ հայի ՚ի ներս. եւ է վանքս այսպատրիարգարան Յունաց։

Աստ բնակին աբեղայք եւ գործակալք նոցին. եւ թէպէտ նեղ եւ փոքր էր վանքս այս, բայց ո՛չ բազումժամանակաց կառուցին կամար մի դէպ յարեւմուտս վանիցնոցին. կցորդելով առ միւս վանքն Հապէշից որ կոչիՍուրբթեկղի. եւ իւրացուցեալ լայնացուցին բազումխցերօք, եւ այլ հարկաւոր իրօք. եւ եղեւ Բ վանքն մէկվանք։ Յարեւմտից կուսէ Յունաց վանքին գոյ վանք միկից մեծ վանիցն յանուն Սուրբ Աստուածածնին, եւ աստբնակին կուսանք աբեղուհիք։