Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Համառօտաբար վասն սրբոյ քաղաքին Երուսաղէմայ յԱստուածաշնչէն։

Երուսաղէմ ՚ի մէջ ամենայն քաղաքացնՀրէաստանի նաեւ ընդհանուր աշխարհի՝ սուրբ, պատուական եւ մեծահամբաւ քաղաք, հիմնեցաւ ՚իՄելքիսեդեկէ ՚ի թուին աշխարհի ՍԻԳ։ Եւ ինքնՄելքիսեդեկ թագաւորեաց աստ ամս Ծ, յաւուրսԱբրահամու. եւ կոչեցաւ քաղաքն այն Սաղէմ որ էխաղաղութիւն։ Որպէս ասէ Պօղոս Եբրայեցւոց Էգլուխն, Բ համարն՝ Մելքիսեդեկ Թագաւոր Սաղէմայ. ա՛յս է թագաւոր խաղաղութեան։ Յետ սակաւ ժամանակացՅեբուսացիքն կալան զՍաղէմ եւ տիրեցին երկրինայնմիկ ամս ՊԻԴ. ուստի անուանեցին զՍաղէմ քաղաքնՅեբուս. որպէս եւ զամենայն երկիրն Սաղէմայ կոչեցինՔանան։ Զի Յեբուսացիքն էին ցեղեալք ՚ի Յեբուսէ, որէր որդի Քանանու. որպէս ասի ՚ի Ծննդոց Ժ գլուխ, ԺԶհամար։ Եւ Քանան ծնաւ զՍիդոն զանդրանիկ իւր, եւզՔետացին, եւ զՅեբուսացին։ Իսկ ՚ի թուին աշխարհիՍՋԽԹ, աստուածահայրն Դաւիթ ՚ի բաց վարեալզՅեբուսացիսն անտի՝ նորոգեաց զխախուտսն քաղաքին. ամրացոյց զանառիկ բուրգն Սիօնի. եւ կանգնեացշուրջանակի պարիսպս, ուստի կոչեցաւ քաղաքս այսքաղաք Դաւթի. որպէս ասի յԵրկրորդ Թագաւորութեանց Եգլուխ, Թ համարն՝ Եւ նստաւ Դաւիթ յամրոցին, եւկոչեցաւ այն քաղաք Դաւթի։ Ասի Յեբուսաղէմ. թէեւ առմեզ Երուսաղէմ։ Իբր թէ՝ յԵբուսսաղէմ. զի Սաղէ՛մ էանուն առաջին հիմնադիր թագաւորին. եւ Յեբուս՝ ԵԿԴիշխողին։ Իսկ Յեբուս փոխարկեալ ՚ի Յերուս՝ եղեւյԵրուսաղէմ. որ է տեսութիւն խաղաղութեան։ Աստյայսմ քաղաքի է այնքան ՚ի Սուրբ Գիրս հռչակեալլեառն Սիօն, որոյ վերայ կանգնեաց Դաւիթ զխորանն. եւ ՚ի խորանէն հաստատեաց ըզտապանակ Տեառն։ Այնքանպայծառացաւ աստուածային օրհնութեամբն քաղաքս այսսուրբ, այնքան ճոխացաւ, ամրացաւ, յուռթացաւ, եւբազմազան շինուածով գեղեցկացաւ՝ մինչ զի եղեւամենատենչալի ՚ի մէջ ամենայն վայելուչ քաղաքացնաշխարհիս։ Եղեւ ընտրեալ տեղի սուրբ զոհից եւմաքուր պաշտամանցն Աստուծոյ։ Եղեւ եդեալ ՚ի մէջհեթանոսաց, եւ գաւառք շուրջ զնովաւ. որպէս ասէեզեկիէլ Ե գլ, Ե համարն՝ Ա՛յսպէս ասէ Ադոնայի Տէր՝Այս այն Երուսաղէմ է զոր եդի ՚ի մէջ հեթանոսաց զդա. եւ որք շուրջ զնովաւ գաւառք։

Անուանի ՚ի գրոց աստուածայնոց, Լուզայ, Բեթէլ, Եբուս, Սաղիմ, Էլիայ, Երուսաղէմ, եւ սուրբքաղաք։