Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն վանաց Սրբոյն Սաբայի Աբբայհօրն։

Ի գետ Յորդանանու մինչ ՚ի հայր Սաբա գնասդէպ ՚ի հարաւ։ Իսկ յԵրուսաղէմէ ՚ի Յովսափաթուձորէն Սելովամայ ՚ի վայր, եւ յԱբբայ հորին ձորէն ՚իվեր դէպ ՚ի հարաւ գնաս՝ այն է ճանապարհն։ Բայց ՚իկէս ճանապարհին գոյ գիւղ մի եւ անդ գոյր վանքՍրբոյն Թէոտոսիոսի զոր բազում կրօաւոր կայր անդ։Եւ այս սուրբս սահմանեաց ՚ի մէջ կրօաւորաց սեղանհասարակաց լինիլ եւ ո՛չ առանձին ճաշակել։ Իսկվանքն Աբբայ Սաբայի սրբոյ հօրն ՚ի յատակ լերինն էշինեալ. եւ ՚ի ներքոյ նորին ձոր մի գոյ խորագոյն. եւ վանքն է մեծաշէն եւ լայնադիր. եւ ունի եկեղեցիմի մեծ գմբեթիւ յանուն Սրբոյն Սաբայի։

Գոն եւս ութն փոքրիկ եկեղեցիք։

Առաջին՝ Սրբոյն Սաբայի։

Երկրորդն՝ Քառասուն Մանկանցն։

Երրորդն՝ Սրբոյ Կարապետին։

Չորրորդն՝ Սրբոյն Գէորգայ։

Հինգերորդն՝ Սրբոյն Ոսկեբերանին։

Վեցերորդն՝ Սրբոյն Նիկողայոսի։

Եօթներորդն՝ Յօհաննու Դամասկացւոյն։

Ութերորդն՝ Սրբոց Առաքելոց։

Եւ ազգս մեր ունին ՚ի սմա մասն մի վիճակ։Սա յառաջագոյն ՚ի Սրբոյն Սաբայէ էր շինեալ. բայցյետոյ Կեռմանուէլ թագաւորն վերստին շինեաց զվանքսզայս եկեղեցեաւ եւ պարսպաւ. եւ ունի բազում խցերսեւ խրճիթս կրօնաւորաց։ Աստ բազում կրօնաւորսսպանանեցին ազգն Արաբացւոց։ Աստ եկաց ՅօհաննէսԴամասկացին եւ գրեաց զութ եղանակաւորս շարականացՅարութեան Տեառն. եւ այլ բազում գիրսարդիւնաւորեաց եկեղեցւոյն Յունաց։ Եւ եկեղեցին որիւր անուամբն է նա էր խուց նորին։ Եւ ունի վանքսերկու պուռճ վասն պահպանութեանն։ Իսկ ճանապարհն էդժուար. եւ ՚ի ներքոյ վանիցն գոյ աղբիւր մի բարեհամկաթեալ ՚ի վիմէ, աղօթիւք Սրբոյն Սաբայի։ Զայսվանքս ազգին Սրֆից լեալ լսեմք։ Եւ այժմ ՚ի ձեռսՅունաց է։

 

*Աստուծով պատմեցաք զոր ինչ գտանիուխտատեղիք յարեւելեան կողմանէ սրբոյ քաղաքիսԵրուսաղէմայ։ Այժմ ՚ի կողմանէ հարաւոյ սկսեսցուքպատմել ըստ կարի մերում։