Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն սրբոյ Խաչգիւտին։

Յահեկէ եկեղեցւոյ սրբոյ Լուսաւորչինմերոյ գոյ աստիճան մի ԺԱ ոտք. եւ է՛ քարափորկռածեալ. եւ իջեալ այնու առ տեղի ուր կայր կենսատուխաչն Քրիստոսի, ընդ երկուց խաչերացն աւազակաց։ Եւէ այր մի խորագոյն եւ վիմափոր. եւ յառաստաղն երեւինպատուհանքն յորոց թափէին զաղբիւս քաղաքին ՚ի վերայսրբոյ խաչին։ Ուստի ՚ի վերին խնամոցն դշխոյնՀեղինէ գտակ զխաչն աստուածընկալ ձեռամբ ՅուդայԿիւրղի։ Եւ յո՛չ ճանաչելն զխաչն տէրունական, եդին՚ի վերայ մեռելոյ ուրումն զխաչն երկրպագելի. եւյայնժամ յարեաւ մեռեալն, եւ փառաւորեցաւ խաչնպաշտելի։ Որոյ վասն շինեցաւ այրս այս իբր եկեղեցիմիով սեղանիւ. որ պատուի ԺԲ կանթեղօք ՚ի Ֆռանկաց։Ունելով զերկայնութիւնն ԻԲ ոտ, եւ զլայնութիւննեւս այնչափ ԻԲ ոտ։