Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն երրորդ բանտին Քրիստոսի։

Ելեալ յեկեղեցւոյ Ֆռանկաց միտելովյարեւելս, ՃԺ ոտք գնալով գտանի բանտն Քրիստոսի. եւսա ասի երրորդ բանտ։ Քանզի առաջին բանտն ՚ի տուննԱննայի քահանայապետին է. եւ երկրորդն ՚ի տուննԿայիափայի է։ Իսկ բանտս այս էր մթագոյն այր մի ուրպահէին զդատապարտեալսն աստ առ ՚ի պատրաստելզգործիս չարչարանաց, որպէս եւ Տեառն արարին. արկին՚ի բանտս այս անօրէն կատաղիքն որպէս զմարդասպանմինչեւ ձեւակերտեցին զխաչն նախատանաց. մնալով աստՓրկիչն մեր Գ ժամ անկեալ ՚ի վերայ երեսացն. զի ՚իսաստիկ տանջանացն ջաղջախեալ էր բոլոր սրբազանմարմինն իւր սոսկալի։ Ա՛րդ՝ երեւին եւս ՚ի մէջ միոյքարի Բ ծակք մերձ դրանն. զորմէ ասեն ոմանք թէ, էինտտեղիք շղթայից դատապարտելոց։ Իսկ պատմագիրնլաթինաց ասէ թէ՝ առաջի բանտին են երկու ծակք ՚իքարեայ յատակի բանտին, ուր Տէրն ածեալ վասն սաստիկտկարութեանն՝ անկաւ ՚ի վերայ ծնկացն. եւ այնուանկմամբն եղեն այս Բ ծակքն։ Ա՛րդ՝ շինեալ է ՍուրբԲանտն ՚ի ձեւ եկեղեցւոյ երեք անկեան, հաստատեալ ՚իվերայ խոշոր կամարաց։ Երկայնութիւնն թզաչափ. եւլայնութիւնն ԺԸ թզաչափ։ Յունաց գոլով Գ կանթեղունին ՚ի նմա։