Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Տիբերական Ծովուն։

Իսկ ծովակն Տիբերական որ ասի Մինէկօլի՝աստ սուրբ առաքեալքն որսային զձկունս։ Եւ աստիկոչեաց զնոսա Տէրն ասելով՝ Եկայք զի արարից զձեզորսորդս մարդկան։ Մերձ սորա է Բեթսայիթա քաղաքնՊետրոսի եւ Անդրէի. եւ տունք նոցա աստ էր. բայցայժմ աննիշ է։ Մերձ սորա բժշկեաց Տէրն զդիւահարնյորում բազում դեւք բնակեալ էին լէգէօնեանքն. եւդեւքն մտին յերամակս խոզից. եւ խոզքն դիմեցին ՚իծովն եւ հեղձան։ Յեզր այսմ ծովուս յետ Յարութեաններեւեցաւ Քրիստոս. եւ տեսին առաքեալքն կրակետղկայծականց եւ ձուկ մի ՚ի վերայ եւ հաց։ Աստ եհարցՔրիստոս երիցս անգամ Պետրոսի ասելով՝ Սիմոն որդիՅովնանու սիրե՞ս զիս։

Մերձ սորին է՛ Կափառնայում որ է Սիֆաթ։Աստ բժշկեաց Քրիստոս զծառայ հարիւրապետին։ Եւ աստամփոփեցաւ պատուական եւ սուրբ գլուխն ՅովհաննուՄկրտչին։