Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Սամարիոյ քաղաքին։

ՅԵրուսաղէմէ մինչ ՚ի սամարիա ԺԲ ժամուճանապարհ է, բայց նախքան զմտանելն ՚ի քաղաքն իբր Բժամու՝ ՚ի ճանապարհին գոյ գիւղ մի զոր սուրբԱւետարանն Սուքար կոչէ. եւ անդ է ջրհորն յորումՏէրն մեր Յիսուս վաստակեալ նստաւ եւ խնդրէր ջուր ՚իկնոջէն սամարացւոյ։ Իսկ քաղաքն Սամարիա որ էՆէյուպօլիս, եւ այժմ ասի Նապլուս՝ սա քաղաք էրթագաւորացն Իսրայէլի. եւ է ջրաւէտ։ Աստ գոյրեկեղեցի մի ազգիս մերոյ այժմ ՚ի ձեռս այլազգեաց է։Եւ սամարացի հրէայք գտանին ՚ի քաղաքս որք ենաղանդաւորք։ Աստի յառաջ գոյ գիւղ մի որ ասիՍեբաստիա. եւ է՛ աստ բանտն սրբոյն ՅովհաննուՄկրտչին. եւ աստ գլխատեցաւ։ Եւ էր սա փառաւորեկեղեցի. եւ այժմ աւերակ է։ Անտի մինչ ցքաղաքննային որ է ճինին՝ է Զ ժամու ճանապարհ. անդ յարոյցՔրիստոս զմիամօր որդին այրի կնոջն։