Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Սուրբ Գէորգայ եկեղեցւոյն Ղպթոց։

Յայսմ վայրի դէպ յարեւմուտս գտանի վանքմի յանուն Սրբոյն Գէորգայ մեծի վկային. եւեկեղեցին շինեալ է ՚ի վերայ չորից քառանկիւնսեանց, առաստաղն յոյժ ցած. եւ ունի երեք խորանս։Զոր ամ յամէ ՚ի տօնի Սրբոյն Գէորգայ գնացեալմերայնոցն անդ, յերեկոյին զնախատօնակն կատարելով, եւ ՚ի վաղիւն զսուրբ պատարագն մատուցանեմք մեծաւցնծութեամբ։ Գտանի եւ ՚ի սուրբ մասանց ՍրբոյնԳէորգայ աստ եդեալ ՚ի փայտեայ ափի, որ եւ պատուիխնկօք եւ մոմեղինօք։