Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Դրանց սրբոյ քաղաքիս։

Պարիսպ սրբոյ քաղաքիս է յոյժ գեղեցիկ եւամրաշէն. սրբատաշ քարիւք, շինեալ ՚ի սուլթանՍուլէյմանէ մեծ թագաւորէն. որոյ շրջանն պարունակէհինգ մըղոն. Բ փոքր դրամբ, եւ Դ մեծամեծ դրամբք։Առաջին դուռն է ՚ի կողմն արեւելից. որ ՚ի հնումնԴուռ Բենիամենի կոչիւր, եւ այլազգիք պա՛պըլսըպաթձայնեն, այսինքն Դուռ ցեղից։ Իսկ մեք ԱստուածածնայԴուռ կոչեմք վասն Բ պատճառի։ Առաջին, զի ՚ի ներքսքաղաքիս տեղի ծննդեան Սուրբ Աստուածածնին կի՛ց էդրանս։ Եւ միւս պատճառ զի արտաքոյ դրանս է ձորնԳեթսամանի. ուր դիր եւ տապանն է ՍուրբԱստուածածնին։ Արտաքոյ յերկու կողմն դրանն՝ գոն Բառիւծք քարափոր պատկերօք։ Եւ այս դրանս փայտնՍուրբ Յարութեան դո՛ւռն էր ասեն. վասն զի յոյժվարպետաբար հիւսեալ է մուտախիլ եւ ազնիւ արհեստիւ։Մերձ առ սորա է դէպ ՚ի հարաւ իբր մեծ քարընկէց մի՝Դրունք Ողորմութեան կոչեցեալք. որք են շինեալքբազմարուեստ յօրինուածովք. որպէս արտաքոյ նոյնպէսեւ ՚ի ներքուստ. բայց կալուածեալք են սրբատաշքարիւք։ Վասն այսմ դրանս մարգարէացաւ Եզեկիէլ ՚իԲաբելօն, թէ՝ Դուռն արեւելեան տաճարին փակեալկայցէ. եւ ոչ ոք մտցէ եւ ելցէ, բայց Տէր ԱստուածնԻսրայէլի։ Որ եւ ՚ի քառասնօրեայ գալստեան Փրկչին՝ինքնին բացաւ դուռս այս. յոր եմուտ Սուրբ Կոյսնիւրով ամենաքաղցր Որդւովն յաւուր Տեառնընդառաջին։Եւ յայսմ դրանէս եմուտ Փրկիչն մեր յաւուրԾաղկազարդին, հեծեալ ՚ի յէշ եւ յաւանակ եւ եմուտ ՚իտաճարն։

Երկրորդ դուռն ՚ի կողմն հիւսիսոյ՝ կոչիԴուռ Դամասկոսի։ Եւ այլազգիքն Պապըլամուտ ձայնեն, այսինքն Դուռ Սեան։ Զի սիւնն յորոյ վերայ եդինզվճիռ մահուանն Տեառն, մերձ է սորա ՚ի ներքուստ իբրնետընկէց մի։ Եւ դուռնս այս է աւագ դուռն քաղաքիս. ուստի ՚ի սմանէ մտանեն քաղաքապետքն։

Երրորդ դուռն ՚ի կողմն արեւմտեան՝ կոչիհայր Աբրահամու Դուռ. եւ այլազգիքն Պապըլխալիլձայնեն. այսինքն Դուռ Բարեկամին Աստուծոյ։ Եւ է՛սա մերձ բերդին, ՚ի սմանէ մտանեն տէրունականուխտաւորքն ՚ի Եաֆայու կամ յՌամլայու եկեալք։

Չորրորդ դուռն ՚ի կողմն հարաւոյ որայլազգիքն Պապլտաւուտ ձայնեն. զի Սուրբ Սիօննարտաքոյ հանդէպ դրանս է. եւ մեք Փրկչադուռնկոչեմք. զի Սուրբ Փրկչավանքն մեր, եւԳերեզմանատունն առաջի դրանս է. աստ բնակին խեղճքեւ բորոտք։ Իսկ երկու փոքր դրունքն, մինն է ՚իհարաւ կողմն քաղաքիս ՚ի ներքոյ Փրկչադրանն, որՊապլմաղարպէ ձայնեն այլազգիքն։ Իսկ պատմագիրքնԼաթինացւոց Դուռ Աղբիւսաց ասեն. զի չար հրէայքնվասն անարգելոյ զՏէրն մեր յորժամ ըմբռնեցին՝ յայսմդրանէս կապեալ մուծին ՚ի տունն Աննայիքահանայապետին։ Եւ միւս դուռն է ՚ի հիւսիս ՚իվերկոյս Շամայ Դրանն. որ այլազգիքն Պապլզահրէձայնեն. եւ Լատինք Դուռ Հերովդէի ասեն։ Յայս դուռսոչ ոք հանդիպի երբէք ՚ի մերայնոց. զի հեռի է եւանճանանչ։ Լինին բովանդակ դրունք սրբոյ քաղաքիս Զ. եւ են երկաթեայք ամուրք. որք յերեկոյի փակին, նաեւամէն ուրբաթ օր ՚ի կէս աւուրն փակին. եւ զկնիվճարման նոցին բացեալ լինին։