Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Տանն Հերովդէի։

Ճանապարհն որ է ՚ի ներքոյ վերոյգրեալկամարին՝ է՛ խաչաձեւ. վասն որոյ յահեակ կողմն որ ՚իհիւսիս գնայ՝ երեւի բարձրաբերձ շէնք բազումլուսամտօք. քանդակեալ սեաւ եւ սպիտակ մարմարոնեայքարամբք։ Եւ էր սա յառաջագոյն ապարանք Հերովդէի, ուր Պիղատոս յղեաց զնա առ Հերովդէս. եւ Հերովդէսարհամարհեաց զՔրիստոս, հանդերձ իւրօք զօրականովք. եւ այպն արարեալ էարկ զնովաւ հանդերձս սպիտակս, եւետ տանիլ անդրէն առ Պիղատոս։ Սա՛ շինեցաւ եկեղեցի. եւ յետոյ աւերեալ յայլազգեաց շինեալ են բնակութիւնինքեանց։ Բայց ՚ի ներքսագոյն ախոռին մէջն տեսանի Բփոքրիկ պատուհան. փոքր մարմարոնեայ քանդակեալսեամբք. մնացեալք ՚ի շինութեանց եկեղեցւոյն։Յուխտաւորաց ո՛չ ոք հանդիպի աստ։