Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Արձանին Աբիսողոմայ։

Հանդէպ կամուրջն գտանի արձան մի վիմատաշբազմարհեստիւ յօրինեալ. ՚ի ներքոյ քառանկիւնի եւծայրն բոլոր որ կոչի Արձան Աբիսողոմայ։ Քանզի գրիյԵրկրորդ Թագաւորութեանցն թէ՝ Աբիսողոմ ՚իկենդանութեանն կանգնեաց զիւր արձանն ՚ի հովիտսթագաւորաց. եւ ասաց, թէ՝ Չիք իւր որդի որ յիշեսցէզանուն իւր. եւ կոչեաց զնա Արձան Աբիսողոմայ. որկոչի մինչեւ ցայսօր։ Հուպ նորին տեսանի մեծ դուռ միփորագրեալ արուեստիւ. եւ ասի գերեզման Յովսափաթութագաւորին։

Մերձ Արձանին Աբիսողոմայ մեկուսացեալդիմելով զառ ՚ի վեր անցանելով զգարշելի գերեզմանսհրէից. որ ՚ի գլուխ գերեզմանացն նոցին ՚ի հարաւկուսէ, գոյր ծառն յորում կախեցաւ Յուդաս մատնիչպետն նոցա. որպէս գրէ սուրբ Աւետարանն թէ՝ Ընկէցզարծաթն ՚ի տաճարն եւ չոգաւ խեղդեցաւ։ Եւ յոյժպատեհագոյն թուի. զի ուր կախեցաւ մատնիչն չար՝թաղին եւ գործակիցք նորին, ունելով զնա առաջնորդիւրեանց։