Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

 

ԳԻՐՔ Պատմութեան Սրբոյ եւ մեծի քաղաքիս Աստուծոյ Երուսաղէմիս, եւ սրբոց Տնօրինականաց Տեղեաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի։

Հաւաքեալ վասն խրախճանութեան տէրունական Ուխտաւոր մահտեսեաց։ Որք հաւատով յուսով եւ սիրով դիմեն առ սուրբ քաղաքս Երուսաղէմ ծովով եւ ցամաքով յաղագս հոգեւոր վաճառականութեանան գին մարգարտին, ա՛յս է շնորհացն գանձելոց ՚իսմա. եւ ընդունելոյ զքաւութիւն մեղաց ՚ի ձեռն խոստովանութեան եւ ողորմութեան։

Նորապէս շարադրեցաւ ՚ի փառս Աստուծոյ եւ ամենայն սրբոցն, եւ ՚ի պատիւ ազգիս Հայոց, յումեմնէ Յովհաննէս Հաննայ վերաձայնեալ գործակալ ծառայէ՛ սրբոյն Յակոբայ Սաղիմացւոյ։

Ի հայրապետութեան Սրբոյն Էջմիածնի տեառն Կարապետի սրբազան կաթողիկոսի ամենայն Հայոց։

Յեպիսկոպոսապետութեան աստուածայնոյս Երուսաղէմի առն Աստուծոյ տեառն Գրիգորի Մեծի րաբունապետի եւ երիցս երանեալ պատրիարգի քրիստոսանիստ սրբոյ Աթոռոյս եղբօր տեառն ՎիճակիԱմենայն Հայոց։

Եւ ՚ի պատրիարգութեան Կոստանդնուպօլսոյ մեծի մայրաքաղաքին տեառն Յովհաննու երջանկագոյնեւ աստուածաբան վարդապետի, եւ սրբոյ Երուսաղէմիս բազմաշխատ այցելուի։

Յամի Տեառն 1727, եւ ՚ի թուոյս մերում 1176։Յունվարի Ա ՚ի սուրբ քաղաքս Երուսաղէմ։