Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն սուրբ Յօհաննու Աւետարանչին։

Ի մէջ գաւթի Սրբոյ Յարութեան, յարեւելստեսանի փոքրիկ եկեղեցի մի յանուն Սրբոյն Յօհաննուաւետարանչի, ուր կանգնեալ կայր ՚ի դէմ խաչելութեանՏեառն յաւուր ուրբաթու. երբեմն միայնակ, եւ երբեմնընդ Աստուածածնին. ուր ասաց Քրիստոս ՚ի վերայխաչին՝ Կին դու, ահա՛ Որդի քո. եւ ցաշակերտն՝ Ահա՛մայր քո։ Այլ վասն կանգնման Սրբուհւոյ Կուսին գոյ՚ի մէջ Սուրբ Յարութեան նշան որ ՚ի վերոյ ծրեցաք. այլ վասն սիրելի աշակերտիս կանգնմանն աստ հռչակի. եւ է՛ ՚ի ձեռս մեր։ Ուստի լուսաւորեալ հոգի ԳրիգորՊարօնտէրն սուրբ Երուսաղէմիս հայրապետն ՚ի ՌՁթուին կառոյց զկամար սորին մեծաւ աշխատութեամբ. զոր Տէր Քրիստոս լուսաւորեսցէ զհոգի նորա։Յաջակողմն սեղանոյս գոյ պատուհան մի. եւ ՚ի միջինորին կայ մասն մի ՚ի Սիւնէն յոր զՔրիստոս կապեցին՚ի տունն Կայիափայի. եւ պատուի ՚ի մէնջ մեծաւյարգանօք եւ մշտավառ կանթեղօք։ Առաջի դրան սրբոյեկեղեցւոյս այլազգիքն այրեալ են զոմն վկայեալ վասն՚ի Քրիստոս հաւատոյն. եւ տակաւին երեւի հետ ոտիցնոր տպեցաւ ՚ի վերայ քարանց ՚ի նշան հրաշից։ Ոմանքասեն վասն Բագոսի որ թաղեցաւ ՚ի Սիօն։