Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Ձորոյն Յովսափաթու եւ Հեղեղատին Կեդրոնի։

Արդ՝ ձորս այս կոչեցաւ Յովսափաթու. ո՛չմիայն վասն գոլոյ անդ գերեզման Յովսափաթու, այլ զիՅովսափաթ բառս դատաւոր թարգմանի։ Եւ ա՛ստ պարտիլինիլ վերջին Դատաստանն որպէս ասէ Յովէլ մարգարէնթէ՝ Եւ ժողովեցից զամենայն ազգս եւ ածից զնոսա ՚իձորն Յովսափաթու. զի անդ նստայց ՚ի դատել, ասէ Տէր։Ամենայն քրիստոնեայք եւ այլազգիք հաւատան այսմբանիս։ Որպէս եւ մարգարէն Երեմիա ասէ վասնՔրիստոսի միւսանգամ Գալստեան թէ՝ Կացցեն ոտք նորայաւուր յայնմիկ ՚ի վերայ լերինն Ձիթենեաց։ Վասնայնորիկ հրամայեաց Տէրն ՚ի ժամ ննջման Ամէնօրհնեալմօր իւրոյ թէ՝ Տարեալ թաղեցէք զմարմին մօրս իմոյ ՚իԳեթսամանի որ է յաջմէ ստորոտ լերինն Ձիթենեաց։Որպէս եւ ՚ի ձախմէ սոյն սրբոյ լերինն կախեցաւ Յուդա՚ի ծառն որ երեւի տեղի նորա. եւ հրէայքն թաղենզսատակսն, իւրեանց հետեւեալք գլխաւորի նոցաՅուդայի։ Ապացոյց մեզ՝ զի ՚ի գալն ՈրդւոյնԱստուծոյ յարեւելից, ընդ աջմէ ունելով զանարատծնօղն հանդերձ սրբովք եւ ամենայն արդարօք. եւ ՚իձախմէ ունելոց է զհրէայսն եւ զանհաւատսն։ Ընդ որսեւ ձորս այս կոչի արապերէն Վատէլ Նառ. այսինքն ՁորՀրոյն. որպէս գրի ՚ի Չորրորդ Թագաւորութեանցն։ ԶիԻսրայէլացիք կանգնեցուցին անդ զկուռս եւ զոհէինզուստերս եւ զդստերս բոցով Մելքոմայ դիւին. եւկոչեցաւ Ձոր Գեհոնի. ուր ընտրեցինն հրէայքն զտեղիսզայս թաղել զսատակսն իւրեանց ՚ի մէջ դժոխոց։ ՈրպէսԴաւիթ ասէ՝ Հուր առաջի նորա գնասցէ եւ այրեսցէշուրջ զթշնամիս իւր. այսինքն զհրէայսն եւզմեղաւորսն։ Յորմէ փրկեսցէ զմեզ Տէր։ Իսկ թէ կոչիձորս այս Հեղեղատ Կեդրոնի, ո՛չ թէ վասն ուրուք ասիԿեդրոն, այլ զի բառս այս եբրայեցերէն թարգմանիՍեւացեալ Տրտմութիւն. որ պատելոց է յաւուրնԴատաստանի զտիրասպան հրէայսն որ թաղեալ են անդ։