Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Սրբոյ Պարտիզին։

Յամենասուրբ Գերեզմանէն Խ ոտք գնալովդէպ ՚ի հիւսիս, տեսանի սպիտակ քար մի մարմարոնեայբոլորակ. եւ այս է Սուրբ Պարտէզն ուր երեւեցաւ Տէրնմեր Քրիստոս Մարիամու Մագդաղենացւոյն յետՅարութեան որպէս պարտիզպան, եւ ասաց, մի՛ մերձենարյիս։ Եւ մերձ նորին տեսանի բոլորակ քար մի եւս, ուրկայր մագդաղենացին. եւ ասաց՝ Րաբունի։ Ի վերայայսմ պարտիզին գոյ Բ կանթեղ. զոր յառաջագոյներկուսն մերն էին, հանդերձ փոքրիկ խցաւն որ էներքոյ երգեհոնին Ֆռանկաց. այլ յորժամլուսաւորեալ հոգի Գրիգոր Պարօնտէրն էառ ՚ի Ֆռանկացզերեք կամարս ՚ի վերնատունն, ետ նոցա զմի կանթեղնեւ զխուցն։ Վասն որոյ մնաց մեզ մի կանթեղ ՚ի վերայպարտիզիս մշտավառ։