Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Բեթանիոյ Գերեզմանին Ղազարու։

Գիւղն Բեթանիա է յարեւելս Համբարձմանն՝միտեալ փոքր ինչ ՚ի հարաւ։

Եւ աստ գոյ այր մի դժուարաէջ աստիճանօք. եւ անդ է Գերեզմանն Ղազարու բարեկամին Քրիստոսի։Աստ արտասուեաց Յիսուս. եւ ՚ի ձայն մեծ աղաղակեացեւ ասէ՝ Ղա՛զարէ, արի՛ ե՛կ արտաքս. եւ յարեաւչորեքօրեայ մեռեալն ՚ի թաղմանէն։ Աստ ասի գոնԳերեզմանք Մարթայի եւ Մարիամու քերցն Ղազարու։ Սայառաջագոյն մեծ վանք եւ փառաւոր եկեղեցի էր. զորայլազգիքն քակեալ եւ իւրացուցեալ են։ Աստ է եւտունն Սիմոնի Բորոտի ուր բազմեցաւ Քրիստոս եւ օծաւիւղով ՚ի կնոջէն, որպէս ասէ Յօհան, գլուխն։

Եւ յարեւելս կուսէ գիւղիս կայ վէմ մի ուրընդառաջ ելին Մարիամ եւ Մարթա եւ ասացին՝ Տէր, եթէաստ էիր դիպեալ՝ ո՛չ էր մեռեալ եղբայրն իմ։ Յայսմգեղջէս արձակեաց Յիսուս զերկուս յաշակերտացն ՚իգիւղն. որ գրի ՚ի սուրբ աւետարանն թէ՝ Հանդէպ ձերկայ. եւ ածին զէշն եւ զաւանակն. եւ հեծեալ եմուտ ՚իքաղաքն սուրբ Երուսաղէմ։