Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն սրբոյ Փշեայ Պսակին։

Ելանելով ՚ի սրբոյ խաչգիւտէն դէպ ՚իվեր, միտելով յահեակ կողմն չորս ոտնաչափ, է՛սեղանն որ կոչի փուշպսակ. կամ սիւն նախատանաց։Քանզի ՚ի ներքոյ սեղանոյն յետուստ կուսէ տեսանիսիւն մի, որոյ վերայ ասի նստուցեալ զՏէրն մերՔրիստոս. զգեցուցանելով նմա զկարմիր ծիրանին. եւպսակեալ փուշ պսակաւ այպանեալ եւ կատակեալ իբրզթագաւոր՝ ծիծաղէին. եւ եղէգն ՚ի ձեռն եդեալասէին, ո՛ղջ լեր թագաւոր հրէից, որպէս ասէ սուրբաւետարանիչն Մատթէոս։ Եւ բոլորեալ պսակ ՚ի փշոցեդին ՚ի գլուխ նորա. եւ եղէգն յաջոյ ձեռին նորա. ՚իծունր իջեալ առաջի նորա կատակէին եւ ասէին՝ Ո՛ղջերթագաւոր հրէից։ Եւ թքեալ ՚ի նա՝ առնուին զեղէգն եւծեծէին զգլուխ նորա։ Եւ թէպէտ այսոքիկ ՚ի տուննՊիղատոսի եղեն, այլ ՚ի վերայ սեանս այսմիկ գոլով՝աստ գրեցան։ Եւ էր յառաջ սուրբ մատուռս Հապէշից. իսկ այժմ Յոյնք յարգեն Գ կանթեղիւ։