Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Սուրբ Յարութեան Դրանն։

Ելեալ ուխտաւորաց ՚ի Սուրբ Յակոբուդիմելով ՚ի հիւսիսակողմն՝ անցանելով ընդ բերդիւն. միտեալ ՚ի փողոց յարեւելեան. եւ անտի հակելովդարձեալ ՚ի հիւսիս մինչ հասանիցին յարեւելեանկամարն, որք աստիճանաւ իջանեն ՚ի Դաւիթ սրբոյՅարութեանն. եւ է՛ հրապարակ մեծ եւ փառաւորսալայարկ։ Ունի զերկայնութիւնն ՚ի հարաւոյ առհիւսիս ԽԶ ոտն, եւ զլայնութիւնն յարեւելից առարեւմուտս Ի ոտք։ Եւ դրունքն կրկին դէմ յանդիմանտեսանին յո՛յժ գեղեցիկք եւ պատուականք. որոցբարձրութիւն դրանցն ԺԶ թիզ եւ Թ մատն։ Եւլայնութիւնն ԺԱ թիզ եւ Գ մատն. կառուցեալք ՚ի վերայԺԱ մարմարեայ սեանց։ Այս Բ դրանց մինն ծեփեալ էքարիւ, եւ մինն է բաց երկփեղկեայ դրամբ։ Որ եւ զմիփեղկն եւս կալեալ է յետուստ. եւ զմին փեղկն միայնբանան դռնապանքն որք թագաւորական հրամանաւտիրապետօղք են։ Քանզի ա՛յլ է իշխօղն մեծ. ա՛յլ է եւդռնապանն. ա՛յլ է եւ փակակալն, որք կնքեն զդուռնսրբոյ Յարութեան եւ բանան երեք ազգաց գիտութեամբն. եւ թարց նոցա ո՛չ բանան։ Ի մէջ դրանց արարեալ ենփոքրիկ պատուհանք որ անտի տան զհոգեպահիկկերակրիկն միաբանից որք պաշտեն զսրբութեանտեղիքն։ Եւ ՚ի վերին սեամս սրբոյ դրանս այսմիկերեւին փորագրեալք պատկերք Տնօրինականաց Տեառն. եւ ՚ի վերայ սեմոց փակեալ դրանն՝ կան փորագրեալքտանջանք մեղաւորաց։ Եւ ՚ի վերայ իւրաքանչիւր դրանբարձրադիտակ գօտւոջ՝ գոն երկու մեծամեծլուսամուտք կամարաշէն քանդուածովք զարդարեալք եւեն ՚ի ձեռս մեր։ Ա՛րդ՝ տէրունական ուխտաւորքնյամենայն աւուր յերեկոյի եւ յառաւօտի պարտին առանցդանդաղանաց գալ յերկրպագութիւն սրբոյ դրանն որ էդուռն ողորմութեան, ընդունիլ աներեւութապէսզզօրութիւն շնորհաց սրբազնասուրբ Գերեզմանի ՏեառնԱստուծոյ մերոյ ըստ հաւատոց իւրեանց։