Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Մեռած Ծովուն։

Մեռած Ծովն է ՚ի հարաւակողմն Յորդանանուոր է երկիրն Սոդոմ եւ Գոմոր։ Աստ էջ յերկնից հուր եւծծումբ եւ այրեաց զքաղաքսն. եւ այրեաց զամենայնբնակիչսն քաղաքաց վասն անառակ գործոյ շնութեան եւպոռնկութեան նոցա։ Եւ եղեւ այն երկիրն ծովգարշահոտ. եւ ո՛չ գտանի ՚ի նմա կենդանի բնաւ։ Վասնայսորիկ կոչի Մեռած Ծով։ Եւ նման դժոխոց՝ քարինքնիբրեւ զփայտ վառին։

Աստ բնակիւր Ղովտ եղբօր որդինԱբրահամու. եւ կինն իւր եղեւ արձան աղի զի դարձաւյետս։