Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Լիտու։

Այս քաղաքս մերձ է Ռամլայու. մէկ ժամաւհեռի է ճանապարհն. եւ կայ ՚ի ձախակողմն ճանապարհին ելելոցն ՚ի Ռամլայու։Եւ հնագո՛յն է սա ՚ի մէջ քաղաքացն։ Աստ յարոյց Պետրոսզանդամալոյծն Ենա որպէս գրեալ է ՚ի գործս առաքելոցն, թէ՝Էջ Պետրոս առ սուրբսն որք բնակեալ էին ՚ի Լիւդդեայ։Ասի եւ հաստատի ՚ի կառուցմանէ հոյակապ եկեղեցւոյ որաւերա՛կ է եւ միայն խորանն երեւի գեղեցկաշէն։ Եւզկէսն այլազգիքն մզկիթ արարեալ են թէ աստմարտիրոսացաւ մեծն ՚ի վկայս սուրբն Գէորգէոս։ Եւհռչակի ՚ի բոլոր գաւառակցաց այնմ վայրի։

Որ եւ յոյնք բնակին ընդ այլազգիսն։ Որ եւասեն յոյնքն թէ՝ Աստ ծնաւ սուրբն։ Եւ ոմանք թէ՝Գերեզմանն աստ է։ Բայց թուի թէ, մարտիրոսութիւննճշմարիտ է. զի եւ Լաթինք եւս վկայեն. եւ զիհրաշագործ եւս է տեղին։

Որոյ յիշատակն օրհնութեամբ եղիցի։