Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

Վասն Դամասկոսի։

Իսկ Դամասկոս քաղաքն որ է Շամ, է յոյժ բարելի եւ ջրաւէտ. որ Է գետ ասի, թէ գնան ՚ի մէջ քաղաքին. եւ Յոյնք բազումք կան անդ։ Գոյ անդ վանքմի ազգիս Հայոց որ կոչի Սուրբ Սարգիս։ Սա՛վերանորոգեցաւ ՚ի լուսաւորեալ հոգի Գրիգոր Պարօնտիրէն. եւ յաւել ՚ի նա բազում խցերս եւ իջեւան ՚ի ցամաքէ եկեալ տէրունական ուխտաւորացն։

Եւ է՛ հեռի յԵրուսաղէմէ եօթն աւուրճանապարհ։

Սոյն գունակ եւ ՚ի բերիա քաղաքն որ էՀալապ՝ շինեաց հոգետուն մի մեծամեծ դարպասիւ յիջեւան ուխտաւորաց։ Որում Տէր լուսաւորեսցէ զհոգին. եւ աղօթիւք նորա մեզ ողորմեսցի, ամէն։