Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Բերդին։

Բերդն սրբոյ քաղաքիս հիմնեալ է ՚ի վերայմիոյ մասին լերինն Սիօնի. եւ է՛ ՚ի կողմն արեւմտից՝ամրաշէն սրբատաշ. ունելով զերկու բուրգսմեծամեծս՝ լի՛ զինուք, եւ հրահանգօք. բազում տունսեւ բնակութիւնս ՚ի միջի նորին շինեալ ենաղօթարանաւ այլազգեաց։ Վասն սորա ասեն պալատ գոլԴաւթի մարգարէին, ուստի ՚ի մեծի ՚ի բարձրպուռճումն է՛ մեծ պատուհան մի որ հայի յարեւելս ՚իվերայ բոլոր քաղաքին. նշան քարափոս մի ասելով՝տեղի արմնկի Դաւթի մարգարէին. յորժամ զտասն աղինհարէր երգելով զսաղմոսն. զոր ՚ի պատիւ մարգարէինհանապազ ՚ի գիշերի վառեն կանթեղ մի։ Ի նոյն տեղւոջհիւսիսային կողմն գոյ պատուհան մի, ուր ասի յայսմպատուհանէս հայեցեալ մարգարէն Դաւիթ տռփացաւԲերսաբէի։ Ունի բերդս շուրջանակի խէնտէք, որ ասիպատնէշ։