Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Սուրբ Եղիայի վանացն։

Արդ՝ ելեալ յԵրուսաղէմէ ՚ի դրանէ սրբոյՓրկչին որ է հարաւ քաղաքիս՝ մինչ ՚ի սուրբ ԲեթղէհէմԶ ժամ է։ Եւ ՚ի կէս ճանապարհին սուրբ Բեթղէհէմի գոյվանք մի Սրբոյն Եղիայի մարգարէին. եւ ունի եկեղեցիմի գմբեթաշէն ՚ի վերայ Զ սեանց յոյժ գեղեցիկ։ Աստննջեաց մարգարէն ՚ի ներքոյ բեւեկնեան ծառին. եւհրեշտակ Տեառն մերձեցու առ նա եւ ասէ՝ Արի՛ կեր զիբազում է ՚ի քէն եւ անդր ճանապարհ. եւ առաքեաց ՚իՔորեփ լեառն։ Վանքս այս ունի խցերս գեղեցիկս. մանաւանդ ՚ի տանիս եկեղեցւոյն գոյ լաւ խուց մի որզհիւրսն անդ իջուցանեն։

Երկայնութիւն եկեղեցւոյն ՂԲ ոտն է, եւլայնութիւնն Ծ ոտ է։ Էր սա ազգին Վրաց. եւ է այժմ ՚իձեռս Յունաց։ Արտաքոյ սորին գոյ ջրի ղէպիլ մի որերթ եւ եկքն ըմպեն։

Եւ մերձ սորին գոյ ձիթենի ծառ մի. եւ ՚իներքոյ նորա վէմ մի փոսաձեւ տակաւին երեւի. ասի թէ՝Աստ ննջեաց մարգարէն Եղիա։