Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Աւագ խորանին։

Արդ ՚ի վերոյ ասացաք թէ, ՚ի ներքոյ մեծիգմբեթին կամ ԺԷ կամարք որ է վերնատունն. եւ ՚իներքոյ նոցին այլ եւս ԺԷ կամար. որ կախեալ տեսանին՚ի կամարսն շարանս կանթեղաց մերձ ԳՃ կանթեղս։ Իսկմեծաշէն կամարն արեւելեան որ է հանդէպ սրբոյԳերեզմանին, ունի զմեծագոյն կանթեղունս, եւ էատեան գեղեցիկ։ Ուստի ՚ի ծայր ատենիս տեսիներկաթեայ ճաղս, եւ անտի մտանի յեկեղեցին որ է Աւագխորանն։ Եւ ՚ի դրանէն ԻԵ ոտք գնալով գտանի փոսիկ մի՚ի մէջ մարմարեայ քարի. որ եւ է ՚ի ներքոյ մեծիքարեայ գմբեթին ուր նշանակի մէջ աշխարհի գոլ տեղսայս։ Եւ յաջմէ եւ յահեկէ եկեղեցւոյս՝ աթոռքշարադասեալք ըստ սովորութեան յունաց։ Բայց երեւինաստ Դ տեղիք յերկու կողմանս որք են Դ աթոռք չորիցպատրիարգաց որք կան ՚ի մէջ աշխարհի։ Որ է առաջիննպատրիարգին Երուսաղէմայ. եւ մերձ նորինպատրիարգին Աղէքսանդրու. եւ հանդէպ սոցին ՚ի միւսկողմն Կոստանդնուպօլսոյ. եւ մերձ նորինպատրիարգին Անտիոքու, Դ Դ աստիճանաւ։ Բայց երեւեալաթոռքն արդ են երկուքն հանդէպ միմեանց, եւերկուսից ո՛չ գոյ աթոռ։ Եւ ՚ի դէմս խորանինկանգնեալ է փայտակերտ խաչկալ մի ոսկեզօծ բազումպատկերօք. եւ կանթեղք եւ աշտանակք եւ ջահք կանկախեալք առաջի։ Իսկ սեղանն է յոյժ մեծ եւահագնակերպ, հաստահիմն կառուցեալ. ունելով ՚իվերայ իւր զյատուկ կաթողիկէ մի զարդարեալ։ Եւ ՚իդէմ խորանին յարեւելս գո՛յ աթոռ մի որ Է աստիճանաւելանէ ՚ի նա պատրիարգն եւ բազմի ՚ի ժամ պատարագին. եւ շուրջ զնովաւ բոլորաձեւ աստիճանք, յորս կանգնինդաս դաս քահանայքն եւ պաշտօնեայքն։ Եւ որմունքկիսագնդակին որ է ՚ի վերայ բեմին, ունին հինգպայծառ լուսամուտս՝ կառուցեալք ՚ի վերայ ութնսեանց, որք զոյգ զոյգ հինգ կամարիւք հաստատեալ ենգեղեցիկ ձեւակերպութեամբ։ Ուստի երկայնութիւնեկեղեցւոյս պարունակէ ՃԻ ոտս. եւ լայնութիւնն ԽԵոտս, Դ դրամբք։