Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն երկաթեայ Դրան եւ Ասորւոց Վանիցն։

Ի Սրբոյ Յարութենէն յետ դառնալով գալ ՚իՍուրբ Յակոբ ՚ի խաչաձեւ ճանապարհին, ՚իհարաւակողմն գոյ աստիճան մի. եւ յայնմանէ ելանելովմիտեալ յարեւելս, ՚ի ճանապարհին գտանի կամար մի ՚իհարաւակոյս իբրեւ զդուռ. եւ էր սա դուռն երկաթի, որպէս գրեալ է ՚ի գործս առաքելոցն. յորժամ հրեշտակՏեառն եհան զսուրբն Պետրոս ՚ի բանտէն ՚ի գիշերոջ, եկին ՚ի դուռն երկաթի որ հանէր ՚ի քաղաքն որ ինքնինբացաւ նոցա։ Եւ ՚ի նշան հաստատութեան յաջակողմնկամարին տեսանի սիւն մի ՚ի յորմն. աստի էանց Պետրոսառաքեալն. եւ իբրեւ զքարընկէց մի եհաս ՚ի տուննՄարկոսի աւետարանչի։ Եւ այն է վանքն Ասորւոց, որոյդուռն է ՚ի հարաւ։ Եւ ընդ գործոց առաքելոց ասի վասնսրբոյն Պետրոսի թէ՝ Ել ՚ի բանտէ եւ էանց ընդերկաթեայ դուռն. եւ լեալ ՚ի միտս՝ եկն ՚ի տուննՄարիամու մօրն Յօհաննու որ կոչեցաւն Մարկոս. ուրէին բազումք ժողովեալք եւ աղօթս առնէին։ Եւ ՚իբախել զդուրս դրանն, մատեաւ աղախին մի ունկն դնել. եւ ՚ի ստէպ բախելոյն բացին զդուռն եւ տեսեալ զնազարմացան։ Ա՛րդ՝ սա ասի շինեալ ՚ի թագաւորացքրիստոնէից. եւ է սագաշէն գեղեցիկ եւ վայելուչ. անուանակոչեալ Սուրբ Աստուածածին։

Երկայնութիւնն ԽԱ ոտ, եւ լայնութիւնն ԻԲոտ։ Եւ գոյ ՚ի հարաւակողմն քարեայ պատուականաւազան մի. եւ ունի սակաւ խցերս. եւ բարեհամ ջրհորմի. եւ է բնակութիւն ասորւոց։ Զոր ՚ի ՌՃՀԶ թուինՀայոց յորժամ Սուրբ Յակոբայ աւագ եկեղեցինսպիտակացաւ Աստուծով, զայս սուրբ եկեղեցի եւսսպիտակացուցեալ՝ վերանորոգեաց վեհս մեր մեծվարդապետն. գոլով վանքս այս գրաւեալ առ մեզ ՚իներքոյ բազում դրամոց. մանաւանդ թէ ազգն Ասորոցեամա՛խ են ազգիս Հայոց եւ դաւանակից։

Ուստի ընդ նորոգութեանն, նորոգեացզփոքրիկ եկեղեցին որ յանուն Սրբոյն Մինասայ կոչեն, որ է յետ Կոյս Սուրբ Աստուածածնայ եկեղեցւոյնյարեւմտից կողմանէ։