Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Թաբօրի սրբոյ Լերինն։

Հանդէպ ճինինու է սուրբ լեառն Թաբօր։ Եւէ բարձր բոլոր ծաղկաւէտ եւ վայելուչ։ Աստպայծառացաւ Քրիստոս եւ երեւեցան Մովսէս եւ Եղիա։Աստ գոյր բազում եկեղեցիք եւ վանորայք. զորամենեքեան աւերեալք են։

Եւ մերձ լերինս է տեղին տափարակ. եւ գոյանդ բլուր մի որ կոչի Երանելի Լեառն։ Անդ քարոզեացՔրիստոս ժողովրդեանն. եւ զհինգ հազարսն կերակրեացԵ նկանակաւ եւ Բ ձկամբք։ Աստի յառաջ ՚ի մէջ դաշտիգոյ ցամաք ջրհոր մի որ ասի Յովսեփայ գուբ։ Աստիջուցին զՅովսէփ եղբարքն իւր. եւ յետոյ հանեալծախեցին երեսուն դահեկանի Իսմայելացւոց եւ նոքատարան զնա յԵգիպտոս։