Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Տեղւոյ Երից Առաքելոցն։

Ելանելով ԻԲ քայլիւք յասացեալ տեղւոջէսդէպ ՚ի վեր՝ ՚ի վերայ կիսու ճանապարհի կայ մեծ վէմմի. եւ ասի, թէ անդ էին սուրբ առաքեալքն Պետրոս, Յակոբոս, եւ Յովհաննէս, եւ ննջէին։ Եւ զի էին աչքնոցա ծանրացեալք ՚ի քնոյ, ուր եկեալ առ նոսա Տէրնյանդիմանեաց ասելով Ո՞չ կարացիք ժամ մի արթուն կալընդ իս։ Եւ պատուիրեաց ասելով՝ Յաղօթս կացէք զի մի՛անկանիցիք ՚ի փորձութիւն։ Յիրաւի հիացման արժանի էվէմս զի տակաւին տիպք նշանաց հանդերձից առաքելոցներեւին, ՚ի զգաստութիւն մեզ զի արթուն լինիցիմքյօրէնս Տեառն։ Վասնորոյ պատուի Սուրբ Վէմս ՚իքրիստոնէից ուխտիւ։