Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Քեփրոնի Որ է Խալիլ Ռահման։

Ի վերոգրեալ ջրի բերդէն դէպ ՚ի հարաւ, իբր Զ ժամու ճանապարհ է քաղաքն Քեփրոն. որ ասիԽալիլ Ռահման. եւ ՚ի մերս հայր Աբրահամ։ Աստ է այրնկրկնում ագարակն Եփրոնի։ Աստ կան գերեզմանքնահապետացն Աբրահամու, Իսահակայ, Յակոբայ, Սառայիեւ այլոց նահապետացն։ Եւ է մեծ մզկիթ տաճկաց։ Եւտաճիկքն այսր քաղաքիս յոյժ դահիճք են ՚ի վերայքրիստոնէից։ Աստ է Մամբրէի ծառային Աբրահամուկաղնի ծառն. որ է յոյժ մեծ. որ Ժ մարդ ո՛չ կարէգգուել զարմատն նորա բազկատարած շրջափակիւք։ Իներքոյ այսմ ծառիս ասեն եկին երեքեան հիւրքն առԱբրահամ. որ էր Ամենասուրբ Երրորդութիւնն։ Աստյուխտաւորաց ո՛չ ոք կարէ գալ յուխտ եւ է հեռիյԵրուսաղէմէ Լ մղոն։ Եւ աստի իբր երկու ժամ, գտանեսկարմրահող արտ մի որ ասի Ձոր Վայոյ։ Եւ ասի ՚ի գիրսԳաղմատացւոց թէ՝ Աստ անկան Ադամ եւ Եւա արտաքսեալ՚ի դրախտէն եւ լացին ապաշխարութեամբ։ Եւ գտանի ՚իսոյն քաղաքն Քեփրոնի բազում ծառս որթոց. որ միկուզն խաղողոյ՝ կէս լիտր գայ. եւ ամենայն ինչ լի։