Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Տեղւոյ Բրաբիոնին։

Ի մէջ Համբարձմանն եւ Գալիլիային դէպյարեւելս գոյ աւերեալ եկեղեցի մի. աստ Գաբրիէլհրեշտակապետն երեւեցաւ Սրբուհւոյ Աստուածածնին. եւ խոնարհեալ երկիր եպագ Տիրածին Կուսին Մարիամու։Եւ ասաց նմա՝ Ուրախ լեր բերկրեալդ ՚ի կանայս. զիկոչէ զքեզ Արարիչն մեր եւ քո Որդին Միածին։

Եւ ետ նմա զպսակն Բրաբիոնեայ նման ոստոցարմաւենեաց հիւսեալ եւ բոլորեալ. բերեալ ՚իդրախտէն Ադամայ։ Յայսմ տեղւոջէս երեւի գետնՅորդանան։