Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Համառօտ խրատ տէրունական ուխտաւորութեան սուրբ Երուսաղէմի։

Ո՛չ ոք կարէ ասել Տէր զՅիսուս՝ եթէ ոչ Հոգւովն Սրբով, ասէ առաքեալն Պօղոս։ Ա՛յսպէս ոչ ոք կարէ նախադրել ՚ի մտի գնալ ՚ի սուրբ Երուսաղէմ, եթէ ոչ Տէրն մեր Յիսուս Քրիստոս ազդեսցէ ՚ի սիրտն նորա։Եւ յորժամ զայս բարի ազդմունս զգայցէ, իսկոյն խաչ յերեսն դրոշմեալ ասիցէ, օրհնեա՛լ ես Աստուած. յաջողեա՛ զգործս իմ Տէր. եւ արժանացո՛ զիստեսութեան սուրբ քաղաքին քոյ։ Եւ յուսացեալ յանյաղթելի զօրութիւն սրբոյ Գերեզմանին Քրիստոսի, սկսանիցի ձեռնամուխ եւ հոգաբարձու լինիլ զանձին պիտոյսն հոգալ. թէ զուտելեացն եւ կամ զըմպելեացն։ Մանաւանդ նախապատրաստել զողորմութիւնն բոլորովիմբ որ պարտական է մատուցանել սրբութեանտեղեացն։ Նաեւ զայլազգեաց հարկապահանջութեանն։ Եւմի՛ հեղգացեալ ծուլութեամբ օրէ օր ձգիցէ. զի՝ Ո՛չգիտես զվաղիւն թէ զինչ ծնանիցի քեզ, ասէ իմաստունն։ Եւ նախապէս խոստովանեալ զյանցանս իւր քահանային՝ կտակ եւ վասիէթ արարեալ արժանաւորութեամբ ճաշակեսցէ զՄարմին եւ զԱրիւն Որդւոյն Աստուծոյ. գոլով գլխաւոր թոշակ եւ պաշարհոգււոյն եւ մարմնոյն. եւ ելանիցէ ՚ի ճանապարհ ընդ ընկերակից եղբարց ուխտաւորաց. ընդունելով զերանութիւն ՚ի բերանոյ մարգարէին թէ՝ Երանեալք են անբիծք ՚ի ճանապարհի եւ ոյք գնան յօրէնս Տեառն։ Եւ ցնծասցէ, ասելով՝ Ուրա՛խ եղէ ես ոյք ասէին ցիս՝ ՚ի տուն Տեառն երթիցուք մեք։