Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Ռամլացու քաղաքին։

Ելանեն տէրունական ուխտաւորքն ՚իԵաֆայու եւ ընթանան մերձ երեք ժամ ՚ի ճանապարհ, եւհասանին ՚ի Ռամլայ քաղաքն, եւ կոչի ՚ի գրոցՊաղեստինէ։ Քաղաքս այս էր յառաջագոյն մեծ եւբազմամարդ. շուրջանակի դաշտ. բարեբեր համայնպտղոց. եւ այժմս է յոյժ աւերակ որոյ մի բաժինն ՚իչօրից մասանց ո՛չ գտանի շէն։

Գոյ աստ վանք մի ազգիս մերոյ յանունսրբոյն Գէորգայ զօրավարին, եւ երանեալ մեծՄարտիրոսին։ Զփոքրիկ եւ զգեղեցիկ ունելովզեկեղեցի հանդերձ բարձրաբերձ դարպասօք եւխցերովք։ Եւ ունի տնտեստուն, փուռ, սեղանատուն, գինետուն, եւ պարտէզ իլիմոն ծառօք։ Բնակին աստմիաբանք, եւ աստ իջեվանին տէրունական ուխտաւորքնզի լայն եւ ընդարձակ ունի ատեան։ Որոց շինողաց եւպատճառ լինողաց մանաւանդ Եղիազար կաթողիկոսին եւայժմ շէն պահողաց, Տէր Քրիստոս ողորմեսցի, ամէն։