Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Հայոց Աղբերն։

Ի դարձն Աղբերէն Փիլիպպոսի դէպ յարեւելսգտանես գիւղ մի որ ասի վէլէճէ։ Եւ յեզր սորին գոյաղբիւր մի ցուրտ եւ անոյշ։ Զայս աղբիւրսվերանորոգեաց լուսաւորեալ հոգի Գրիգոր Պարօնտէրն. եւ բազում այգիս եւ Ձիթենեաց ծառս առեալ յիշատակազգիս Հայոց։ Եւ ՚ի մէջ այգւոյն գոյ տակաւին խուղմի որ շինեալ է զնա երջանիկն այն։ Եւ ո՛րքան գնայր՚ի գիւղն այն վասն այգեստանեայցն, անդ առանձնանայրեւ ճգնէր։ Ուստի գեղացի ծեր ոմն տեղեակ նորինպատմեաց մեզ։

Մանաւանդ եւ յառաջագոյն ՚ի ծերունեացլուեալ էաք։

 

* Աստուծով պատմեցաք զոր ինչ գտանիյարեւմտեան կողմն քաղաքիս սրբոյ Երուսաղէմայ։Այժմ ՚ի կողմանէ հիւսիսոյ սկսցուք պատմել ըստ կարիմերում։