Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Թովմայի սուրբ Եկեղեցւոյն։

Ի հիւսիսային կողմն մեծի Վանացս յանցսճանապարհին տեսանի փոքրիկ դուռ մի. ՚ի միջի նորիներեւի եկեղեցի մի փոքրիկ հնաշէն յանուն սրբոյնԹովմայի առաքելոյն։ Քանզի ասի ՚ի պատմագիրսԼատինաց գոլ սա բնակութիւն սուրբ առաքելոյն։ Իսկմեք զհաւաստին այսպէս լուաք թէ՝ Տէրն մեր ՅիսուսՔրիստոս աստ վաճառեաց զսուրբն Թովմաս արբանեսայվաճառականի Հնդկացւոյ, որպէս գրի Յայսմաւուրն։Սա՛ էր վանք Ասորւոց ազգին. որ ո՛չ ՚ի բազումժամանակաց, սակս ոչ ինչ պատճառի այլասեռիցդարձուցեալ եւ մզկիթս արարեալ հանդերձ այլ երկուեկեղեցեօք որք հետեւակից են սորա. մինն ՚իհիւսիսային կողմն սորին որ կոչիւր Իւղաբերից սրբոցկանանց, եւ միւսն յարեւելս նորին որ կայ ՚ի պարտիզիմիոջ, որ ասի Եաղուպիէ. եւ երեքեանքն եւս աւերակքեն. եւ յուխտաւորաց ո՛չ ոք մտանէ ՚ի սոսա եւ չէ՛հարկ։