Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Ճառներին որ է Ակեղդամայն։

Իջանելով ՚ի լեռնէն սրբոյն Սիօնի դէպ ՚իհարաւ, անցանելով զձորն եւ դառնալով յարեւելս կոյսդէմ յանդիման դռանն յաղբիւսաց է Ճառներն. որ է սաագարակ մի կամ արտ մի ուր զօտարսն թաղէին որպէս գրէսուրբ Մատթէոս աւետարանիչն ասելով՝ Յայնժամտեսեալ Յուդայի զինքն պարտաւորեալ՝ զղջացաւ եւդարձոյց զարծաթն առ քահանայապետսն. եւ ասէ՝ Մեղայզի մատնեցի զարիւն արդար. եւ չոգաւ խեղդեցաւ։ Իսկքահանայապետքն խորհուրդ առեալ՝ գնեցին այնուզագարակն բրտի ՚ի գերեզմանս օտարաց. վասն այնորիկկոչեցաւ ագարակն այն Ագարակ Արեան մինչեւ ցայսօր։Եւ ասի թէ դշխոյն Հեղինէ շրջապատեաց զնա որմովք ՚իձեւ մեծ տան միոյ. երկայնութիւնն ԿԴ քայլ, եւլայնութիւնն ԽԸ քայլ։ Եւ ունի ՚ի վերուստլուսամուտս որ անտի իջուցանեն զմարմինննջեցելոցն. եւ է՛ սեպհական ազգին մերոյ։ Քանզի ամյամէ տամք զիճարէն։ Մանաւանդ եւ քանիցս անգամնորոգեալ եղեւ յառաջնոցն մերոց. եւ ոչ ոք ունիիշխանութիւն անդ թաղել բաց ՚ի մերայնոց։ Ո՛չ հեռի՚ի ճառներէս գո՛յ այր մի որ իբր զեկեղեցիպատկերանկարութիւնն տակաւին երեւի։ Յոյնք սրբոյնՕնոփրիոսի վերակոչեն։ Մերձ նորին եւս գոյ քարափորայր մի դռնով որ է Ճառնէր Յունաց։