Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն դրանն մեծի վանից եւ սրահին։

Փառաւոր սուրբ վանքս՝ շինեալ է ՚ի վերայգագաթան լերինն Սիօնի. եւ վասն այնորիկ բա՛րձր էքան զամենայն շինուածս քաղաքիս, բաց ՚ի բերդէն։Յարեւմուտս տեսանի դուռն երկաթեայ մեծ. եւ ՚իվերայ ունի զբարձրագոյն կամար մի ՚ի սրբատաշքարանց, յօրինեալ բազմարուեստ գեղեցկութեամբ։ Եւյերկու կողմունս դրանն ՚ի մէջ երկուց որմանց՝անկիւնացեալ Բ փոքր կամարք ազնուակերտք. թուի թէ, տեղիք են պահապանաց յաւուրս մեծութեան։ Եւ արդարեւո՛չ գտանի ՚ի մէջ սրբոյ քաղաքիս նման քաղցրութեանդրանս այսմիկ։

Մտանելով ՚ի ներքս գտանի միջակ դուռ միոր ՚ի նմանէ հասանի ՚ի սրահ մեծի եկեղեցոյն լայնատենիւ. եւ տեսանին Գ մեծամեծ կամարք սրբատաշք. եւեն գաւիթ առաջի երկուց դրանց եկեղեցւոյ։ Աստ էվերոյգրեալ պատուհանն սեղանակերպ որ Է ամ ՚ի նմապատարագեցին. եւ կոչնակք փայտեայ եւ երկաթեայկախեալ կան։