Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Իւղաբերից սեղանոյն, եւ կանգնման Սուրբ Աստուածածնին։

Ընթանալով ՚ի սրբոյ պատանատեղէն դէպյարեւմուտս Խ ոտք առ փոքրիկ ատեան մի, որ ունիյարեւելս կոյս ՚ի ծայրս երից կամարացն մեր զսեղանմի պատարագամատոյց մեր փոքրիկ, կոչեցեալ սրբոցԻւղաբերից։ Քանզի աստ կանգնեալ իւղաբեր կանայքնասէին ցմիմեանս՝ Ո՛վ թաւալեցուսցէ մեզ զվէմն ՚իդրանց Գերեզմանին. որպէս ասէ Մարկոս աւետարանիչն։Եւ ՚ի հարաւ կուսէ ատենիս, տեսանի մարմարոնեայբոլոր քար մի երկաթեայ ճաղիւ, ուր կանգնեալ եկացՍուրբ Աստուածածինն յաւուր ահեղ ուրբաթուն, դէմյանդիման խաչելութեան Որդւոյն իւրոյ Միածնի. եւհեզիկ ցօղէր աստ զառուս արտասուացն յոյժ ցաւագին։Յաղագս որոյ պատուի ՚ի մէնջ մշտավառ Դ կանթեղիւք, ՚ի գովեստ Տիրամօր Սուրբ Աստուածածնին։