Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Յունաց Եկեղեցւոյն։

Յարեւմտեան կողմն գաւթիս ՚ի ներքոյզանկակատանն գոյ եկեղեցի մի, բաժանեալ յերիս. միննյանուն Սրբոյն Յակոբայ արդարոյն, միջինն՝Մարիամու Մագդաղենացւոյն, եւ միւսն՝ ՔառասունՄանկանց։

Եւ աստ թաղեն Յոյնք զպատրիարգունսիւրեանց։ Եւ գո՛յ դուռ մի որ անտի ելանեն ՚իզանկակատունն. եւ յայսմ Գ եկեղեցիս գան քաղաքացիժողովուրդքն Յունաց յաղօթս եւ ՚ի պատարագն։ Աստիգոյ դուռ մի որ ելանեն ՚ի մեծ վանքն Յունաց։