Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Տանն Յովակիմայ եւ Աննայի Ծնողաց Սուրբ Աստուածածնին։

Ի վերոգրեալ ձաղանաց տեղւոյն ընթանալովյառաջ դէպ յարեւելս երկայն փողոցիւ. եւ ՚իհիւսիսակողմն միտեալ երեւի անել ճանապարհյատկացեալ միով աւերեալ դրամբ. եւ մտանելով ՚ի նա՝տեսանի գաւիթ սրբոյ եկեղեցւոյն ծնողաց ՍուրբԱստուածածնին։ Եւ է մեծաշէն եւ զարմանակերտշինուածք կառուցեալ ՚ի Հեղինէէ մեծահաւատ դշխոյէ։Եւ դուռն է մեծ յարեւմուտս. եւ է դուռն եկեղեցւոյն։Իսկ եկեղեցին սագաշէն թարց կաթողիկէի ՚ի վերայչորից հաստադիր եւ բազմանկիւն սեանց։ Միջիննբարձր, եւ երկու կողմունքն խոնարհք. իսկ երեքեանսեղանքն եւս այժմ աւերեալք են յայլազգեաց եւդարձուցեալք ՚ի մզկիթս։ Որ եւ ՚ի հարաւակողմնկուսէ տեսանի դուռ մի փոքր. եւ ՚ի նմանէ իջանի յայրմի որէ տեղի ծննդեան ամենամաքուր կուսին սրբուհւոյԱստուածածնին ՚ի յԱննայէ մօրէ իւրմէ։ Եւ ՚ի նոյնկողմն գտանի խցերք եւ խրճիթք կրօնաւոր կուսանաց. յորում բնակէին ՚ի ժամանակս խաղաղութեան. եւ այժմամենայնքն աւերք են եւ ոչ ոք բնակի ՚ի նոսա. զիտեսեալ են զբազում հրաշս եւ յերկիւղէ հրաշից ամայիթողեալ են։ Ի տէրունական ուխտաւորաց մէկ մէկ կտորառնելով, վերակացուն թոյլ տայ մտանել եւ յուխտառնել զսրբազան տեղն։ Արապի՝ կոչեն Սալահիէ. զիՍալահլտին թագաւորն իւրացոյց զնա անձին իւրոյդասատուն։