Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Տանն եւ Ննջման Սրբոյ Կուսին։

Յարեւմուտս սրբոյ Սիօնի ՚ի ծայրԳերեզմանատան ՚ի հարաւ կուսէ, տեսանի հնագոյնշինուածոց մնացեալ խոշոր քարինք յարեւելս։ Ասի թէէր տուն Սուրբ Աստուածածնին ուր բնակէր եւառանձնանայր անդ վասն գոլոյ մերձ իջման ՀոգւոյնՍրբոյ։ Մանաւանդ թէ եւ առաքեալքն բազում անգամ անդժողովէին, գոլով տուն Յովսէփայ յԱրեմաթացւոյն որպատրաստեաց զվերնատունն ընթրեաց որպէս գրենաւետարանիչքն։ Արդ ճշմարտութիւն տանս հաստատեա՛լէ յամենայն ազգաց որք կան յԵրուսաղէմ ասելով, աստեկաց Սուրբ Կոյսն. եւ աստ մատուցանէր ԿուսաննՅօհաննէս զսուրբ պատարագն ՚ի տեսութիւն ՍրբոյԿուսին։ Աստ աղօթէր Սուրբ Կոյսն ՚ի ժամ ննջմանն ուրժողովեցան գունդք առաքելոց. եւ էջ Միածինն իւրՏէրն մեր յաւանդումն ամենամաքուր եւ սրբասնեալհոգւոյ մօր իւրոյ եւ Կուսի. եւ բարձեալ առաքելոցնզաստուածընկալ մարմինն տանէին ՚ի Գեթսամանի։ Աստի՚ի վայր դէպ յարեւելս գոյ արտ մի, եւ ՚ի ծայր անկեանարտին գոյր սիւն մի նշանադրեալ յաղագս հրաշից. եւայժմ աւերեա՛լ են ուր հանդիպեցան հրէայքն։ ԵւՍոփոնիա քահանայն կամէր յափշտակել զանարատ սուրբմարմինն եւ ընկենուլ յերկիր, յայնժամ հատաներկոքին ձեռքն յարմնկացն. եւ միւս հրէայքն հարանկուրութեամբ։ Զոր ապաշաւեալք քարոզութեամբառաքելոցն հաւատացին եւ բժշկեցան ՚ի պատուհասիցշնորհիւ Սուրբ Աստուածածնին։ Ա՛րդ՝ վերոյիշեցեալտունն բոլորովիմբ աւերեալ է եւ անհետ եղեալ որ ո՛չճանաչի երբէք գոլ տուն. միայն քարինքն երեւիննշանք։ Յանկիւնէ արտին իջանելով դէպ ՚ի ձոր ՚իներքոյ փոքրիկ բլրոյ գոյ այր մի ուր Պետրոսառաքեալն զկնի ուրանալոյն աստ եկեալ ելացդառնապէս։ Եւ սակաւ մի յառաջ՝ երեւի փոքրիկ դուռնքաղաքիս որ դուռ աղբիւսաց ասի. եւ արապի, Պապլմաղարպէ կոչի. ուստի մուծին զՏէրն կապեալ ՚իգիշերի մատնութեան որպէս յառաջն գրեցաք։ Իճանապարհին են փողրանք ջրոյն որ ՚ի տաճարն գնայեկեալ ՚ի հեռուստ։