Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Այրի Տեառնեղբօրն։

Մերձ վերոգրեալ արձանին գոյ այր մի երեքմեծ լուսամտօք եւ կրկին սեամբք. որ թուի թէ յետո՛յգեղեցկացուցեալ են այսու սեամբքս եւ լուսամտօքսքրիստոնեայքն եւ արարեալ են նման եկեղեցւոյ։ Քանզիասի, թէ՝ սուրբն Յակոբ Տեառնեղբայրն յորժամ լուաւզԸմբռնումն եւ զՉարչարանս Տեառն մերոյ՝ ա՛ստ արգելզինքն երդմամբ, ո՛չ ուտել եւ ո՛չ ըմպել մինչեւտեսցէ զՓրկիչն աշխարհի ակներեւ յարուցեալ ՚իմեռելոց։ Ուստի յետ Յարութեանն աստ երեւեցաւեղբօրն իւրոյ ըստ մարմնոյ՝ Յակոբայ. եւ եդեալառաջի իւր սեղան եւ հաց, ասելով՝ Եղբայր իմ, կե՛րզհացս զի յարեաւ Որդին մարդոյ ՚ի մեռելոց. եւմխիթարեաց զնա։ Որպէս եւ Պօղոս վկայէ ասելով՝ Ապաերեւեցաւ Յակոբայ։ Այժմ զայրս զայս բիրտ արաբացիքնգոմ ոչխարաց արարեալ են։