Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Գաւթի Տաճարին Սուրբ Աստուածածնի որ կոչի Գթունի։

Դառնալով ՚ի վերոյիշեցեալ տեղւոյն դէպյարեւմուտս եւ միտելով ՚ի հիւսիս՝ տեսանի աստիճանմի ԺԳ ոտ. իջանելով ՚ի նմանէ ՚ի գաւիթ սրբոյտաճարին մօրն Աստուծոյ. եւ է՛ գեղեցիկ քառանկիւնի։

Եւ աստի գնան յայրն աղօթից որ իբրեւզլեզու յարեւելս ընթանայ, իջանելով վեցաստիճանաւ. եւ է այրն բոլորաձեւ քարափոր ունելովերեք սիւն յինքենէ. եւ յառաստաղն լուսամուտ միբոլոր. եւ նկարեալ ՚ի նմա ոսկէ քարիւ աստեղունք։Բայց այժմ խանգարեալք եւ սեւացեալք հազիւ թէերեւին։

Գոն եւ խորանք պատարագաց։ Եւ ասիզսմանէ, թէ աստ առանձնացաւ Փրկիչն ՚ի մատնութեանգիշերին. եւ աստ անկաւ ՚ի վերայ երեսացն եւ աղօթէրառ Հայր, ասելով՝ Եթէ կամիս, անցո՛ զբաժակս յինէն։Եւ աստ երեւեալ հրեշտակն զօրացուցանէր զնա։ Աստիմինչեւ ցԸմբռնման տեղին ՚ի ներքոյ երկրի գոյրճանապարհ մի, որ ասի, թէ՝ Անտի գնայր յայնմ գիշերիառ աշակերտսն եւ ասէր՝ Մի՛ ննջէք. եւ գայր աղօթէր։Սակայն այժմ խցեալ տեսանի քարակուտիւ զի մի՛ոճրագործութիւնք լինիցին։

Եւ վերջապէս աստ հեղան ՚ի նմանէ քրտունքոլոռն ոլոռն որպէս պատմէ սուրբ Աւետարանն։

Ուրեմն գերազանցի պատուով այրս այս եւպատուի։ Ուստի եւ տէրունական ուխտաւորքն նախ աստմտանեն յուխտ եւ ապա ՚ի Սուրբ Աստուածածին որ հուպէ նմին։ Ի մէնջ ասի Այր Ըմբռնման, եւ Լաթինքն ասենԱյր Աղօթից. զի հեռի է ՚ի տեղւոջէ առաքելոցն իբրեւզքարընկէց մի. որպէս եւ սուրբ Աւետարանն ցուցանէ։Մանաւանդ ճշգրտէ՛ խցեալ ճանապարհն որ ՚ի ներքոյերկրի. եւ ոսկեքարիւ նկարագործութիւնքն գոն. եւգրեանք գրեալ Դաղմատերէն գրով թէ՝ Աստ Քրիստոսարեամբ քրտնեցաւ մինչ աղօթէր աստ եւ ասէր՝ Հայր, եթէ կամիս անցո՛ զբաժակս զայս յինէն։ Եւ ասի թէ, գոյր ՚ի վերայ սորին եկեղեցի գեղեցիկ. եւ այժմ ո՛չերեւի հետն բնաւ։ Երկայնութիւնն ԿԳ ոտ է եւլայնութիւնն Խ ոտք։