Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Տեղւոյն ուր Քրիստոս ելաց ՚ի վերայ Քաղաքին։

Յելանելն ՚ի լեառն Ձիթենեաց ՚ի կէսճանապարհի Համբարձման գտանես տուն մի։ Սայառաջագոյն եկեղեցի էր. քանզի աստ ելաց Քրիստոս ՚իվերայ սուրբ քաղաքին Երուսաղէմի. որպէս ասէ սուրբԱւետարանն թէ՝ Եւ իբրեւ մերձեցաւ ՚ի տեղին՝ տեսեալզքաղաքն ելաց ՚ի վերայ նորա եւ ասէ՝ Եթէ գիտէիր դուգոնէ յաւուրս յայսմիկ զխաղաղութիւն քո։ Սա այժմ ՚իձեռս այլազգեաց է եւ բնակին ՚ի սմա տէրվիշկոչեցեալքն։