Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն յանդիման Տաճարին։

Անտի ՚ի վեր դէպ ՚ի հարաւ ՚ի մէջ արտիմիոյ գոյ այր մի. եւ ՚ի ներքս ՚ի մէջ նորագոնկամարաշէն խրճիթք եւ տեղի պատարագի։ Սա՛ էյանդիման տաճարին որպէս ասէ սուրբ Աւետարանն՝ Եւմինչ նստէր նա ՚ի լերինն Ձիթենեաց յանդիմանՏաճարին, հարցանէին ցնա առանձին աշակերտքն՝ Ասա՛մեզ ե՞րբ լիցի այդ եւ զի՞նչ նշան է քոյոյ գալստեան։Պատասխանի ետ Յիսուս եւ ասէ ցնոսա՝ Զգո՛յշ կացէքմի՛ ոք զձեզ խաբեսցէ։ Յայսմ այրիս ասի եւս թէ՝Յաւուր ըմբռնման Տեառն՝ ոմանք առաքելոցն թաքեան։