Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն սուրբ գետոյն Յորդանանու։

Աստի ՚ի վայր մինչեւ ՚ի սուրբ գետնՅորդանան՝ Բ միլ է։ Բայց յԵրիքովէ մինչեւ ցՈրդանանԲ ժամ է։ Եւ է Յորդանան գետս մեծ, եւ յորձանապտոյտսունի։ Գայ ՚ի հիւսիսոյ եւ գնայ ՚ի հարաւ. ՚ի մեռածծովուն միջէն անցանի անխառն։ Աստ մկրտեցաւ Տէրնմեր Յիսուս Քրիստոս ՚ի Յովհաննէ. որպէս սուրբԱւետարանն գրէ ասելով՝ Յայնժամ գայ Յիսուս ՚իԳալիլէէ ՚ի Յորդանան առ Յովհաննէս մկրտիլ ՚ինմանէ. եւ Հոգին Սուրբ աղաւնակերպ էջ ՚ի վերայնորա. եւ Հայր ՚ի վերուստ վկայեաց՝ Դա՛ է որդի իմսիրելի, ընդ որ հաճեցայ։ Եւ յայտնեցաւ խորհուրդԱմենասուրբ Երրորդութեանն աստ։ Եւ է՛ յԵրուսաղէմէԼ միլ։

Իսկ հանդէպ Յորդանանու է լեառն Քորեբուստի վերացաւ մարգարէն Եղիաս կառօք յերկինս։ Եւլեառն Նաբաւ որ յոյժ բարձր է քան զամենայն լերինսնտեղւոյն. ուր ել Մովսէս մեծն ՚ի մարգարէս եւ ետեսզերկիրն աւետեաց. այսինքն զսուրբ քաղաքսԵրուսաղէմ։ Եւ անդ թաղեցաւ ՚ի հրեշտակաց. եւ ոչ ոքգիտէ զգերեզման նորա բայց միայն Աստուած։

Աստի ՚ի ներքս է ներքսագոյն անապատն ուրՄարիամ Եգիպտացի երանելի սուրբն ճգնեաց անդ զամսԽ. եւ թաղեցաւ անդ ՚ի սուրբ հօրէն Զոսիմոսէ։ Եւ էհեռի յԵրուսաղէմէ Ի աւուրբք։