Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն Ֆռանկաց վանիցն։

Ի հիւսիսային կողմանէ մեծի եկեղեցւոյս էվանքն Ֆռանկաց. որ ունի գեղեցկաշէն վերնատունսաբեղայից դաս դաս. եւ սեղանատունս. եւ գինետունս. որ է ՚ի ներքոյ եկեղեցւոյն։ Իսկ եկեղեցին էվայելուչ, յանուն Սրբուհւոյ Կատարինէ կուսին։

Երկայնութիւնն ՂԲ ոտ է, եւ լայնութիւննԻ ոտ է։

Եւ յատակն է մարմարեայ սալայարկ։

Եւ ունի մերձ դրանն ջրհոր մի։

Յայսմ եկեղեցւոյս գոյ աշտիճան մի ԻԳ ոտ. եւ ՚ի նմանէ իջանեն յայրն, յորում կան գերեզմանքՅովսեպոսի պատմագրի եւ Ջերօնիմոսի. եւ յԱյրնՄանկանց կոտորելոցն։ Եւ աստի գոյ դուռ մի յորմտանեն յամէնօրհնեալ Սուրբ Այրն։ Եւ ունի պարտէզսմեծամեծս որք ունին ծառս թուրունճից։