Գիրք Պատմութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

Վասն Պատառած Վիմին։

Ի նոյն ջրէն իբր կէս մղոն գնաս՝ գտանես աւերեալ վանք մի. եւ սա է լեառնակողմն տուն Զաքարիայ։ Աստ հանդիպեցաւ Ամենասրբուհի Կոյսն եւ ետ զողջոյն Եղիսաբեթի. եւ խաղաց մանուկն յորովայնի մօրն։ Եւ էր սա փառաւոր վանք. եւ ունէր եկեղեցի գմբեթաշէն յոյժ գեղեցիկ ՚ի ձեռս ազգիս Հայոց լեալ. որ եւ միաբանք իսկ բնակէին ՚ի սմա։ Բայց ՚ի չարութենէ արապկացն ՚ի վաղ ժամանակաց ԲՃ ամաւ յառաջ փախեան ՚ի վանացն. եւ արապքն աւերեալ զվանքն իսպառ քակեցին. որոյ եւ որմունքն միայն այժմ երեւին։ Բայց գոյ մերձ եկեղեցւոյն դարպաս մի մեծ իբր պանդոկ. որ ասեն թէ, գինետուն էր վանիցն։ Եւգոյ ՚ի նմա ջրհոր բարեհամ, ցուրտ եւ անոյշ։ Ասի թէ՚ի ներքուստ բղխի ջուրն այն։ Եւ ոմանք ասեն, թէ ՚ի վերոգրեալ ակի ջրէն գայ ջուրն այն։ Է եւ աստ վէմն պատառեալ. զոր մեք զնա Պատառած Վէմ անուանեմք։ Այսայն վէմն է որ ընկալաւ զսուրբն Յովհաննէս Եղիսաբեթիւ մարբն հանդերձ յորժամ զինուորք Հերովդէի կոտորէին զմանկունսն Բեթլէհէմի։