Համով֊հոտով

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՅԱՐՕ ԵՒ ՄԱՅՐՕ
       Յարօ
       Վարդի բիլբուլ, վարդի ջան,
Վարդ խըռովաւ, գընաց Վան։
Վարդ եմ քաղեր ձեր արտէն.
Թորկեմ, կորեմ քո դարդէն։
Կըռունկ խանչէր սարերուն,
Ես քո սիրոյն երերուն։
Լէն տուն ու բոլոր էրկէն,
Խօրօտկըներ իմ ջերգէն։
Սիւն ու գերան բար պիտէր,
Սըրտով սիրով սէր պիտէր։
Լուսնակն էր սարի ոլոր,
Իմ խօրօտիկ իմ բոլոր։
      
Մայրօ
       Տօ տըղայ, տօ ջան տըղայ,
       Ջանսը քեզ ղուրբան, տըղայ,
       Ծամսը քեզ խարզան, տըղայ,
       Զարկես սեւ եզան, տըղայ։
       Տըղայ, տըղայ կալոտէ՛ս,
       Պաղ աղբիւրի սալը տես։
       Իմ հէր քե աղչիկ չի տայ,
       Գընա՛, գլխուդ ճարը տես։
       Յարօ
       Մայրօ, յօրի՞ն զիս խաբեցիր,
Գինովդ զիս սարխօշցուցիր։
Գիշերըս ես դուրս ելայ,
Քո սիրոյն հիւանդ եղայ։
Լուսնակն ի բակ իջեր էր,
Բակ շողերով լըցեր էր։
Լուսնակն իջեր վէր չըմին,
Մեռնիմ քո թուխ բըռչըմին։
Լուսնակ գիշեր հովն անոյշ,
Երեսդ կարմիր, թուշդ անոյշ։
Լուսնակն էլեր լուսէ լուս,
Կանչէք Մայրօն, թող գայ դուրս։
Մայրօ, մ’անիծեր ընծի,
Քըրդու դըռէն ծեծեցի։
Առուէ առու եմ թըռեր,
Քառսուն կաքաւ եմ բըռներ։
Լուսուն էլայ, մէկ չը կէր,
Կըշտիս իլին բառչ մի կէր,
Առայ բերանս՝ լեղի էր,
Թափի գետին՝ գինի էր։
Գինի գինի գինըստան,
Աղբէր մ’ունիմ շահարստան,
Մանր ուլնիկ շարող է,
Թաֆթայ շապիկ կարող է։
Աղբէր, աղբէր, ջան աղբէր,
Գուլ ու լալ, մարջան աղբէր։
Սարեր բռներ ձիւն կուգայ,
Աղբէր քըրոջ հիւր կուգայ։
Նախիրգընէն ուռի ծառ,
Խընծոր թալեմ, արի տար։
Խընծորի կէս խածած է,
Չորս բոլոր արծըթած է։
       Մայրօ
       Ծօ տըղայ, տըղայ, ջան տըղայ,
Ֆառֆուռի ֆինջան տըղայ,
Քաֆըր էրիկս չիմանայ,
Քեզ կ’անէ եարայ փարայ։
Սարեր հըմէն խըճերով,
Գողտուկ կուգամ բըճերով,
Սիփնայ սարի քարին տակ,
Քեզ կը գտնեմ գիշերով։