Համով֊հոտով

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԱՂ ԵԶՆ
       Աստուած սիրէք, ականջ արէք,
Իմ եզան գովանքն անեմ ես։
Խօլ եզն էկաւ վերին թաղէն,
Շներն առէջ թեւխաղ խաղէն։
Գացէք, տեսէք Խօլոյի մսուր,
Երկու մարդակ թալուկ մսուր։
Խօլոյի բեռն երկու քիլայ,
Զարկեց չիվդան, գընաց դէնա։
Բարձ զԽօլոն, զարկ սարուբար,
Մէկ թայ մարջան, մէկ քարուբար,
Քըշէ ու տար Աբուլբահար ։
Գնա՛ Հունան, բեր բարդի ծառ,
Գնա՛ յԱգրակ, բեր մանրուկ քար,
Գնա՛ Ցրօնք, ցըրուէ զտաւար,
Գնա՛ Մառնիկ, մանրէ զծաւար։
Գնա՛ ի Թիլ, Փաշի ջաղաց,
Կեր ըզ տօնիկ, կեր ըզ բաղարջ։
-Կերայ, ակրէքս խրխրչաց,
-Աւզով, քարով էր շաղըխուած։
Խօլոյի չուան սեւ ու բալաք,
Զարկեց զչիվդէն, էլաւ ֆալաք։
Խօլոյի կաշին սեւ ու բրչիկ,
Բարձան զԽօլօն, էրեց տըռճիկ։
Խօլօն պառկեր ինչ որ Մատկու,
Փորէն քակեն շատ ճըրագու։
Արի երթանք դէսա, դէնա,
Ես վարդ քաղեմ, դու փունջ արա,
Սարու Սըբ Գորգ դու յուխտ արա,
Սուրբ Յովհաննէս մեր ճարն արա։
Կըռուաւ էրիկ, կըռուաւ կընիկ,
Փաթթուան յիրար, թափան թօնտրիկ։