Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ոմն Թիֆլիզեցի Մկրտում անուամբ ախթարմայ, եդեալ էր ի Բայազիտ առ Տէր Վահանն յաւանդ զիրս ինչ, որք էին ակնեղէնք, եւ գնացեալ ի Թիֆլիզ մեռեալ էր անդէն, եւ կտակեալ էր որդւոյ իւրում որոյ անունն էր Ստեփաննոս, առնուլ յաւանդն իւր ի Տէր Վահանէն: Եւ ետ զԶօհրաբ ոմն ինքեան վէքիլ արարեալ թղթով եւ մահսէրով յղեալ էր ի Բայազիտ առնուլ զայն: Իսկ Տէր Վահանն երկուցեալ յապագայական վտանգէ, կամեցեալ զհաստատուն գիր իմն ունիլ ի ձեռին, եւ ապա տալ նմա զիրն, չհաւատալով այն մահսարին: Վասնորոյ ասացեալ էր, թէ` առանց սրբազան վեհի հրամանին տալ ոչ կարեմ: Ուստի Զօհրաբն եկեալ առ սրբազան վեհն, խնդրեաց տալ զթուղթ մի ի վերայ Տէր Վահանին, զի տացէ զաւանդն: Եւ սրբազան վեհն եւս կամելով լինիլ այս հաստատուն, վասնորոյ ոչ հաճեցաւ անդէն առնուլ Զօհարբին զիրն զայն, այլ զթուղթ մի գրեաց առ Տէր Վահանն, զի ի ձեռն հաւատարիմ ուրուք, կամ թէ յԱթոռայնոցս ոք անդէն պատահիցի , յղեսցէ զայն ի սուրբ Աթոռս, զի աստ ինքն նոցա տացէ, զոր նոյն Զօհրաբն տարաւ: Հոկտ. Ի .